Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Innate Oy
Rautatienkatu 19 A
15110 LAHTI
info@innate.fi
1856881-7

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Markku Turpeinen
markku.turpeinen@innate.fi
040 708 7997

3. Rekisterin nimi

Yrityksen asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään hoitosuhteen ylläpitämiseksi ja palvelujen tarjoamiseksi sekä tiedottamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä mahdolliset terveystiedot asiakkaan luvalla.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta ajanvarauksen yhteydessä tai kyselylomakkeella vastaanotolla ennen vastaanottoaikaa.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asiakkaan tiedot ovat salassa pidettäviä, eikä niitä luovuteta muille kuin Kiropraktiikkakeskus Innaten työntekijöille kuin lakiin perustuen tai asiakkaan luvalla. Asiakkaalla on oikeus peruuttaa tai rajata antamaansa suostumusta tietojen luovuttamisesta.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä käsitellään huolellisesti ja tietojärjestelmien avulla käsiteltäviä tietoja suojataan asianmukaisesti. Tietoja käsitellään ja säilytetään GDPR:n mukaisesti vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheiden korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa tietonsa tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).